[:nl]Doel[:en]Goal[:]

[:nl]

Wat is het doel van Toe to Heart?    Project 2004-2028 en toekomst

Project 2004-2028

Toe To Heart helpt sinds 2004 kinderen in India die door omstandigheden niet de gelegenheid krijgen om goed onderwijs te volgen en ook thuis ondersteuning ontberen. Door ziekte, werkeloosheid en andere oorzaken hebben de ouders geen geld om structureel schoolgeld te betalen, boeken te kopen en uniformen aan te schaffen voor een goede Engelstalige middelbare school. Zonder die middelen mogen de kinderen alleen meeluisteren in de klas en mogen ze geen examens doen. Daardoor was de weg naar goed Engelstalig vervolgonderwijs, en daarmee de weg naar een toekomst waarin ze kunnen ontsnappen aan de armoede, afgesloten. Toe to Heart heeft tientallen kinderen een zonniger toekomst kunnen bieden. Wij zijn u dankbaar voor uw hulp door de jaren heen. Dit project zal rond 2028 worden afgerond en wordt nu vooral door Indiase donateurs gefinancierd.  

Toekomst (nieuwe donaties nodig)

In de toekomst willen wij op een nieuwe locatie buiten Bangalore, dichtbij twee dorpen, weer een aan educatie en naschoolse opvang gerelateerd project beginnen. Net zoals we in Bangalore deden zullen we vanaf 2022 langzaam maar zeker beginnen en zien hoe het zich uitkristalliseert. Donaties zullen hiervoor, het creëren van een multifunctioneel gebouw en een budget voor activiteiten en voor versterking van de organisatie, worden gebruikt.  Daarnaast willen we met onze visie  en ons motto ook buiten India actief zijn, via concrete projecten en/of een internationaal online platform. Het doel is om internationaal meer jonge mensen betrokken te maken die mee willen bouwen. Of dit mogelijk is zal de komende jaren moeten blijken.

[:en]

What is the purpose of Toe to Heart? Project 2004-2028 and future

Project 2004-2028

Toe To Heart has been helping children in India since 2004 who, due to circumstances, do not have the opportunity to receive a good education and also lack support at home. Due to illness, unemployment and other causes, the parents do not have the money to pay school fees on a regular basis, to buy books and to purchase uniforms for a good English-language secondary school. Without these resources, the children are only allowed to listen in in class and they are not allowed to take exams. As a result, the road to good English-language secondary education, and to a future in which they can escape poverty, was closed. Toe to Heart has been able to offer dozens of children a brighter future.

We are grateful for your help over the years. This project will be completed around 2028 and is now mainly funded by Indian donors.

Future (new donations required) 

In the future we want to start another education and after-school-related project at a new location outside Bangalore, close to two villages. Just like we did in Bangalore, in 2004, we will slowly but surely start from 2022 onwards and see how it crystallizes. Donations will be used for this purpose, the creation of a multifunctional building and a budget for activities and for strengthening the organization. In addition, we also want to be active outside India with our vision and motto, via concrete projects and/or an international online platform. The aim is to get more young people involved, internationally, who want to help building on this dream. Whether this is possible remains to be seen in the coming years. The sky is the limit[:]