www.toetoheartworld.com

Nu we 18 jaar bestaan sluiten we een periode af en zijn we gestart met een totaal nieuwe website www.toetoheartworld.com Ontdek hem nu! Deze website www.toetoheart.org zal niet meer worden geupdated.

Now we exist 18 years we have started with a new website www.toetoheartworld.com Start discovering it now! This website www.toetoheart.org will not be updated anymore.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is anbi-logo-e1569868750526.png
Currently you find the English text below the Dutch text. Scroll down the pages
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is anbi-logo-e1569868750526.png
Currently you find the English text below the Dutch text. Scroll down the page.

[:nl] De wereld heeft jouw hulp hard nodig. SAMEN de groeiende kloof dichten door SAMEN bruggen te bouwen, is hard nodig! Onder andere door voor meer kansengelijkheid in het onderwijs te zorgen . Covid heeft de armoede en tweedeling doen toenemen! De oorlog in Oekraine heeft al veel gevolgen en zal lange termijn gevolgen voor kinderen en jongeren hebben. Dat geldt ook voor klimaatverandering, de meest kwetsbaren zullen daar het meeste onder gaan lijden.

Voorlopig richten we ons, als voorheen, op het toegankelijk maken van onderwijs en naschoolse opvang om die tweedeling te bestrijden. Wat ons onderscheidt is dat we kleinschalig, van mens tot mens, hulp willen geven en dat die hulp zowel een materieel (toe/teen) als een immaterieel (heart/hart) component heeft.

Maar Toe to Heart is in een boeiende transitiefase naar een Toe to Heart 2.0:

Er is een nieuw bestuur en een nieuwe ‘schwung’ met nieuwe doelstellingen. Het is allemaal werk in uitvoering en stap voor stap willen we naar een meer dynamische en interactieve organisatie met meer betrokkenheid van jongeren groeien. Wil je meedenken en meehelpen en zelf mee invullling geven aan een vernieuwd en fris Toe to Heart? Alleen of met een (vrienden)groep. Graag! Neem contact met ons op via het contactformulier, toetoheart , volg ons op Facebook (1) Toe to Heart Support Group | Facebook of whatsapp ons, voorlopig via 0091-9739988898. Ook op LinkedIN, Instagram toe_to_heart en Twitter @HeartToe zijn we al te vinden.

We zoeken ook naar, kleine en grote, donateurs en sponsors die willen helpen om de nieuwe ‘schwung’ met meer betrokkenheid van jongeren te maken. Zie Beleid – toetoheart ANBI – toetoheart

DONEER/ DONATE

Doneer: NL64 ABNA 0444 440 410
Bic: ABNANL2A

Doneer gratis via sponsorkliks Sponsorkliks – toetoheart

Wat is het doel van Toe to Heart?

Aan Toe to Heart ligt een bijzondere liefdesgeschiedenis Ontstaan – toetoheart ten grondslag. Toe to Heart hielp sinds 2004 kinderen in India die door omstandigheden niet de gelegenheid krijgen goed onderwijs te volgen en ook thuis ondersteuning ontberen. Door ziekte, werkeloosheid en andere oorzaken hadden de ouders geen geld om structureel schoolgeld te betalen, boeken te kopen en uniformen aan te schaffen voor een goede Engelstalige middelbare school. Zonder die middelen mochten de kinderen alleen meeluisteren in de klas en mogen ze geen examens doen. Daardoor was de weg naar goed Engelstalig vervolgonderwijs, en daarmee de weg naar een toekomst waarin ze kunnen ontsnappen aan de armoede, afgesloten.

Toe to Heart gaf die kinderen een zonniger toekomst. We helpen nog steeds en dit project is rond 2028 afgelopen en wordt nu door lokale, Indiase donateurs ondersteund. Ondertussen hebben we en zoeken we naar nieuwe doelen, ook buiten India! Zie daarvoor Beleid – toetoheart Ook zoeken we grotere en kleinere financiers: ANBI – toetoheart

Met je hulp kunnen wij en zij meer doen:

Motto Toe to Heart

Onze kinderen beschermen en ze de kans geven te groeien! Positieve aandacht (hart) en een beetje materie (teen) is voldoende. De rest doen ze liever zelf!

[:nl][:en] The world needs your help very much. Closing the growing gap TOGETHER by building bridges is much needed! For example by ensuring greater equality (of opportunity) in education. Covid has increased poverty and dichotomy! The war in Ukraine already has many consequences and will have long-term consequences for children and young people. This also applies to climate change, where the most vulnerable will suffer the most.

For the time being, we, as Toe to Heart, are focusing, as before, on making education and after-school care accessible to combat this dichotomy. What distinguishes us is that we want to give help on a small scale, from person to person, and that that help has both a material (TOE) and an intangible (HEART) component.

But Toe to Heart is in an exciting transition phase towards Toe to Heart 2.0:

There is a new board in the Netherlands, a new swing with new objectives. It is all a work in progress and step by step we want to grow towards a more dynamic and interactive organization with more involvement of young people. Would you like to contribute ideas and help and give substance to a renewed and fresh Toe to Heart? Alone or with a group of friends. Please! Contact us via the contact form, toetoheart , follow us on Facebook (1) Toe to Heart Support Group | Facebook or whatsapp us, for now via 0091-9739988898. We can also be found on LinkedIN, Instagram toe_to_heart and Twitter @HeartToe.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is advertentie-kwart-TTH-11024_1.jpg
This advertisement was recently posted in the Dutch magazine OvO.
Give children a future, with education children find a road to a happier existence.

What is the purpose of Toe to Heart?

Toe to Heart is based on a special love story. See: Start – toetoheart. Toe to Heart has been helping children in India since 2004 who, due to circumstances, do not have the opportunity to receive a good education and who also lack support at home. Due to illness, unemployment and other causes, the parents had no money to pay regular school fees, to buy books and to purchase uniforms for a good English-language secondary school. Without these resources, the children were only allowed to listen in in class and they were not allowed to take exams. As a result, the road to good English-language secondary education, and with it the road to a future in which they can escape poverty, was closed.

Toe to Heart gave those children a brighter future. We are still helping and this project will end around 2028 and is now supported by local Indian donors. In the meantime, we have and are looking for new goals, also outside India! Beleid – toetoheart We are also looking for larger and smaller financiers: Donate: NL64 ABNA 0444 440 410
Bic: ABNANL2A Check: ANBI – toetoheart

With your help, we and they can do more:

Motto Toe to Heart

Protecting our children and giving them the opportunity to grow! Positive attention (heart) and a little matter (toe) is enough. They prefer to do the rest themselves!