Beleid/ Policy

Foto/photo: ELLEN BROUWERS designing art Oisterwijk NL (foto van haar dochter en een van de toenmalige
Toe to Heart kinderen/ Photo of her daughter and one of the then Toe to Heart children)

[:nl] Beleid Toe to Heart  2022 (-2025): 

Toe to Heart heeft in het verleden tientallen Indiase kinderen zeer intensief met educatie geholpen en zal ook in de toekomst Indiase kinderen ondersteunen. De focus zal in de toekomst liggen op het helpen van Indiase kinderen buiten de stad omdat in de stad al veel hulp is. In het verleden zijn er veel vrijwilligers een tijdje in India geweest. Ook in de toekomst zal dat weer mogelijk zijn.

Concreet zal in de komende 6 jaar het lopende  project in de binnenstad van Bangalore worden afgerond, dan zal het laatste kind zjn afgestudeerd. Dit project wordt momenteel door Indiase donateurs gesteund.

We willen nu ook buiten India actief zijn. Ook in Nederland, bijvoorbeeld, is er steeds meer ongelijkheid in kansen om je te ontwikkelen en wordt dat steeds meer onderkend. We zoeken naar slimme, moderne en efficiënte manieren om te helpen en we zoeken mensen die mee willen denken hoe dit het beste te doen.

Onderwijs en ontwikkeling gaat verder dan alleen studeren aan een instelling. Het gaat ook om het uitbreiden van je netwerk en de kans om je talenten te laten zien. Lange termijn doel is het creëren van een internationaal online platform waarin we steven naar zichtbaarheid van kinderen in uitdagende situaties wereld wijd, zodat ze de kans krijgen om hun talenten te laten zien maar ook dat we bewust zijn van hun uitdagingen. Alle begrip, verbinding en hulp begint bij zichtbaarheid en bewustwording. Via zo’n platform kan ook online educatie worden gegeven en het zal ook helpen om structurele inkomsten te genereren.

Toe to Heart wil zich inzetten voor samenwerking met andere kleine organisaties zodat krachten gebundeld worden. Op deze manier kan zo efficient mogelijk hulp worden geboden.

Via het platform willen we ook aandacht geven aan kinderen met een handicap en chronisch zieke kinderen die vaak onzichtbaar zijn en ook hun talenten verder willlen ontwikkelen.

Werken aan een professionele organisatie met ook betaalde krachten naast vrijwilligers. Streven is om zo’n stabiele professionele organisatie in de komende 4 jaren te realiseren. Dit heeft prioriteit omdat alleen dan structurele en professionele hulp mogelijk is. Draagvlak en haalbaarheid van de plannen moet steeds worden onderzocht.   

Toe to Heart heeft nu vestigingen in Nederland en India en zal vooral door vormen van samenwerking proberen uit te breiden.

Dit zijn de hoofddoelstellingen waarvoor de komende tijd weer fondsen geworven worden. Het kan goed zijn dat er in een groeiende organisatie andere projecten op ons pad komen. Als die daar zijn en als daar actief voor geworven wordt dan zal dat apart gecommuniceerd worden.

Donaties en PR

Voor bovenstaande doelen is in de komende jaren veel geld nodig maar met kleine beetjes kunnen we ook al veel doen. Kleine en grote giften zijn van harte welkom. Omdat we een ANBI erkende stichtting zijn kunnen we belastingtechnisch gunstige vormen van doneren bieden. Zie: ANBI – toetoheart en schrijf ons erover. Dan kunnen we goed helpen. Ook zal, zeker met het oog op het opzetten van het platform naar sponsors worden gezocht.

Via een goede PR en een direct pro-actief contact maken met oude en potentiële nieuwe donateurs en sponsors  willen we een eerste goede basis voor een nieuw begin creëren. In maart komt er een wervingsadvertentie van Toe to Heart in het landelijk uitkomende blad OvO van stichting Ouders voor Ouders. Vanaf begin maart 2022 wordt er extra informatie op de website gezet over de nieuwe ontwikkelingen en updates. Aan een nieuwe website zal gedurende 2022 worden gewerkt en ook over een kantoor en betere contactmogelijkheden zal worden nagedacht. [:nl][:en] De website/ het platform zal ook moeten helpen met het genereren van inkomsten.

Policy Toe to Heart 2022 (-2025):

Toe to Heart has helped dozens of Indian children very intensively, with education, in the past and will continue to support Indian children in the future. In that future, the focus will be more on helping Indian children outside the city because there is already a lot of help inside the city. In the past, many volunteers have been with us in India for a while. This will be possible again in the future. The ongoing project in the inner city of Bangalore will be completed in the next 6 years, when the last child will have graduated. This project is currently supported by Indian donors. We also want to be active outside of India. Also in the Netherlands, for example, there is increasing inequality in opportunities to develop and this is increasingly recognized by the public and authorities. We are looking for smart, modern and efficient ways to help and we are looking for people who want to think along with us how best to do this.

Education and development goes beyond just studying at an institution. It’s also about expanding your network and the chance to showcase your talents. Long-term goal is to create an international online platform in which we strive for visibility of children in challenging situations worldwide, so that they have the opportunity to show their talents but also that we are aware of their challenges. All understanding, connection and help between people starts with visibility and awareness. Toe to Heart is committed to collaborate with other small organizations in order to join forces. In this way help can be provided as efficiently as possible. Through the platform we also want to pay attention to children with disabilities and chronically ill children who are often invisible and who also want to further develop their talents.

Further we aim to work on developing a professional organization with paid employees in addition to volunteers. The aim is to realize such a stable professional organization in the coming 4 years. This has priority because only then structural and professional help will be possible. Support and feasibility of the plans must always be thoroughly examined before we start. Toe to Heart has branches in the Netherlands and India and will mainly try to expand more through forms of cooperation with other organizations.

These are the main objectives for which funds will be raised again in the near future. It may well be that other projects come our way in a growing organization. This will be then communicated separately.

Donations and PR

A lot of money will be needed for the above goals in the coming years, but we can already do a lot with small amounts. Small and large donations are most welcome. Because we are an ANBI recognized foundation, we can offer tax-efficient forms of donation and in India the same because we have a 12A and 80G registration. See: ANBI – toetoheart and write to us if you have any questions. Then we can help. Sponsors will also be sought, certainly with a view to setting up the platform. Through good PR and direct proactive contact with old and potential new donors and sponsors, we want to create a first good basis for a new beginning. In March 2022, an advertisement for Toe to Heart will be published in the national OvO magazine of the Dutch Parents for Parents foundation. From the beginning of March 2022 onwards, additional information will be posted on the website about new developments and updates. During 2022-2023 we will work on a new website and also having an office and better contact options will be considered.