Jaarverslagen

Jaarverslag Stichting Toe to Heart Nederland 2020

 1. Doelstelling Toe to Heart Nederland

De stichting Toe to Heart Nederland is opgericht op 24 augustus 2006 te Amsterdam ter ondersteuning van Toe to Heart Trust Bangalore in India, die is opgericht op  8 augustus 2004.

Toe to Heart Nederland biedt kinderen, woonachtig in een achterstandswijk in Bangalore India, ondersteuning door hen te voorzien van het noodzakelijke sociale menselijke en fysieke kapitaal dat ieder mens nodig heeft. Vanuit deze visie stelt Toe to Heart zich ten doel het schoolgeld met bijkomende kosten voor boeken, uniformen en naschoolse opvang te betalen uit een studiefonds. De dagelijkse naschoolse opvang en maatschappelijke begeleiding van de kinderen vindt plaats door de oprichters van Toe to Heart: Thomas en Lalitha van Berckel, in hun woonhuis.

2.    Bestuurssamenstelling

In oktober 2019 heeft de penningmeester aangegeven dat zij wil terugtreden en adviseert het bestuur op zoek te gaan naar een nieuwe penningmeester. Die is buiten de Stichting niet zo snel gevonden, en dus neemt bestuurslid Renée van den Berg deze rol vanaf juni 2020 op zich. Uiteraard is het bestuur Astrid Groenewegen, de penningmeester tót de overdracht, heel dankbaar voor haar zeer nuttige werkzaamheden.

Het bestuur van de Stichting Toe to Heart Nederland bestaat in 2020 uit:

–      Bea van Els, voorzitter

–      Ans Heesterbeek, secretaris

–      Renée van den Berg, penningmeester

–      Hannie van Haaren , lid

3.   Gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, India én bij Toe to Heart

Het jaar 2020 stond ook voor Toe to Heart in het teken van Covid. Als gevolg van deze wereldwijde pandemie, die India hard heeft getroffen, stond ook het onderwijs aldaar onder zware druk. Dit heeft geresulteerd in het stilvallen van het onderwijs tussen pakweg maart en september 2020. Thomas en Lalitha hebben zoveel mogelijk geprobeerd het contact met de Toe to Heart-kinderen vast te houden. Doordat veel van de kinderen in verband met het lagere aantal Covid-besmettingen op het platteland naar familie dáár gestuurd werden, was dat maar voor een enkeling mogelijk.

In oktober heeft Toe to Heart in Bangalore en in Nederland stilgestaan bij het overlijden van Nanditha,  vier jaar geleden. Een bevriend kunstenaar heeft ter nagedachtenis een brons gemaakt van een spelend kind. Het beeldje heeft een plaats gekregen in een buurthuis te Gouda, waar Thomas intensieve contacten mee had en heeft.

       4. Activiteitenverslag

In 2020 heeft het bestuur van de stichting Toe to Heart Nederland drie maal per (beeld-)telefoon vergaderd, en eenmaal in beperkte samenstelling (Astrid, Renée en Bea) fysiek vergaderd; dit laatste  in verband met de overdracht van het penningmeesterschap.

Thomas van Berckel bezocht in verband met zijn werk in juni ons land en dat bood de gelegenheid om elkaar en petit comité (met Bea en Renée) in de buitenlucht te ontmoeten. De pandemie was uiteraard een hot item, waarvan de gevolgen voor dit lopende jaar nog niet volledig duidelijk waren.

In april van dit jaar heeft het bestuur van Toe to Heart-Nederland aan alle donateurs een bijzondere brief gezonden met als boodschap, dat de Stichting voor dit onderwijsproject voldoende financiële armslag heeft om het tot einde looptijd te kunnen financieren. Nieuwe donaties voor dit lopende project zijn derhalve niet meer nodig.

Thomas en Lalitha beraden zich op nieuwe initiatieven in het kader van de Stichting Toe to Heart, maar blijven het huidige project uiteraard tot einde looptijd begeleiden.

Ook het bestuur van Toe to Heart-Nederland blijft onverkort betrokken bij het lopende project en zal contact blijven onderhouden met Thomas en Lalitha om te horen hoe het met de kinderen gaat. Ook zullen we zoals gebruikelijk met Thomas en Lalitha blijven overleggen over de benodigde gelden en ook de reguliere verantwoordingsprocedures voortzetten.

In de zomer is er een nieuwsbrief uitgegaan, die we als bestuur als voorlopig laatste nieuwsbrief beschouwen. Tegen het einde van het jaar heeft de voorzitter een mail aan alle donateurs geschreven om hen te informeren over de situatie rondom het project Toe to Heart in relatie tot Covid-19, en om de situatie per deelnemend kind kort toe te lichten.

De Toe to Heart-website (www.toetoheart.org) is in verband met de in 2019 ingevoerde Algemene Verordening op Gegevensbescherming (AVG) inmiddels volledig aangepast.

5.    Toe to Heart-kinderen

In maart stokte het onderwijs in India als gevolg van de pandemie. Dit had uiteraard gevolgen voor de deelnemende kinderen van Toe to Heart.

Twee kinderen hebben uiteindelijk toch nog uitgesteld examen kunnen doen; met wisselend resultaat. Een van de kinderen is voor twee vakken gezakt en heeft besloten te gaan werken. De andere examenkandidaat heeft haar diploma wél weten te behalen. Sinds november 2020 volgt zij online colleges als vervolgopleiding. Twee TTH-deelnemers zitten sinds de zomer van 2020 in het examenjaar en ook zij krijgen inmiddels online les. Een derde jongedame die het examenjaar zou ingaan is vanwege familieomstandigheden naar familie in een andere deelstaat verhuisd; het is de bedoeling dat zij dáár haar opleiding afrondt. Of dit ook daadwerkelijk zal lukken, is nog onbekend.

Voor de overige vijf (jongere) TTH-kinderen zijn de lessen nog niet hervat.

In de zomerperiode konden de kinderen in verband met de lockdown niet naar de Dutch Roof komen; in september is die opgeheven en eind september hebben Thomas en Lalitha de kinderen voor een bijeenkomst uitgenodigd. Diverse kinderen hebben aan die uitnodiging gehoor kunnen geven. Ook ter gelegenheid van Divali is een groepje kinderen bijeengeweest op de Dutch Roof. Thomas en Lalitha proberen op deze manier het contact met de TTH-kinderen warm te houden in afwachting van normalisering van het maatschappelijk leven. Ook het bestuur van TTH-NL denkt mee over manieren om zoveel mogelijk kinderen “binnenboord” te kunnen houden bij “ons” project.

6.    Financieel  verslag

TTH verkeert eind 2020 in een stabiele, overzichtelijke financiële positie.

Het bestuur van Toe to Heart Nederland blijft de financiële positie nauwlettend in de gaten houden, en zal beoordelen of aanvulling op financieel gebied al dan niet noodzakelijk is. 

Voor het volledige financiële verslag verwijzen wij graag naar de jaarrekening 2020 op onze website.

Bea van Els, voorzitter

22 februari 2021

Jaarverslag Stichting Toe to Heart Nederland 2019

 1. Doelstelling Toe to Heart Nederland

De stichting Toe to Heart Nederland is opgericht op 24 augustus 2006 te Amsterdam ter ondersteuning van Toe to Heart Trust Bangalore in India, die is opgericht op  8 augustus 2004.

Toe to Heart Nederland biedt kinderen, woonachtig in een achterstandswijk in Bangalore India, ondersteuning door hen te voorzien van het noodzakelijke sociale menselijke en fysieke kapitaal dat ieder mens nodig heeft.  Vanuit deze visie stelt Toe to Heart zich ten doel het schoolgeld met bijkomende kosten voor boeken, uniformen en naschoolse opvang te betalen uit een studiefonds. De dagelijkse naschoolse opvang en maatschappelijke begeleiding van de kinderen vindt plaats door de oprichters van Toe to Heart: Thomas en Lalitha van Berckel, in hun woonhuis.

 1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Toe to Heart Nederland bestaat in 2019 uit:

– Bea van Els, voorzitter
– Ans Heesterbeek, secretaris
– Astrid Groenewegen, penningmeester
– Hannie van Haaren , lid
– Renée van den Berg, lid

 1. Gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, India én bij Toe to Heart

Het jaar 2019 was voor Toe to Heart een jaar van consolidatie – geen grote, heftige wijzigingen. In oktober heeft Toe to Heart in Bangalore en in Nederland stilgestaan bij het overlijden van Nanditha, op 25 oktober drie jaar geleden. Thomas heeft voor Nandhita een gedenkteken opgericht in de vorm van een vlinder, die de muur van The Dutch Roof siert en zo aan haar herinnert. Ook heeft een kunstenaar een brons gemaakt van een spelend kind – ook dit beeldje is ter herinnering aan Nandhita vervaardigd.

In augustus 2019 bestond Toe to Heart India 15 jaar, en dit is met een bijeenkomst en gezamenlijke maaltijd gevierd met zoveel mogelijk afgestudeerde en huidige Toe to Heart-kinderen.

In oktober brachten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een staatsbezoek aan India; zij bezochten onder andere Mumbai. Het toeval wilde dat Thomas, de oprichter van Toe to Heart, daar in die periode werkzaam was. Hij heeft het koninklijke paar daar mogen ontmoeten, een gedenkwaardige gebeurtenis. In het gesprek met Koning Willem-Alexander heeft Thomas het Toe to Heart-project kunnen toelichten.

 1. Activiteitenverslag

In 2019 is de nodige inspanning verricht om de kinderen financiële steun en persoonlijke begeleiding te kunnen geven. Die persoonlijke begeleiding wordt waar mogelijk uiteraard ter plekke, in Bangalore, door Thomas en Lalitha geboden. Daarnaast probeert het bestuur in Nederland onverminderd “aandachtsignalen” aan de kinderen te geven: een persoonlijke kaart voor alle kinderen als het schooljaar afloopt of weer begint, een klein cadeautje meegeven als Thomas vanuit Nederland weer terugreist naar zijn gezin en de Toe to Heart-kinderen, een kerstkaart vanuit Nederland, etc. Ook proberen we de kinderen te laten voelen dat er aan hen wordt gedacht door om tekeningen en verhaaltjes van hun hand te vragen.  Deze persoonlijke bijdragen van de kinderen vinden hun weg naar de kindgebonden donateurs en krijgen soms een plaatsje in de nieuwsbrieven.  Het is leuk om op deze manier de onderlinge contacten levendig te houden.

Er zijn dit jaar weer twee nieuwsbrieven uitgegaan; een in de zomer en een rond de kerstdagen.

Qua fondsenwerving zijn personen, instanties en organisaties benaderd of anderszins activiteiten ontplooid, die soms resulteren in een bijdrage. Zo was er in december wederom een linedance-les met opbrengst voor Toe to Heart. Toe to Heart is ook nog steeds aangesloten bij de organisatie Sponsorkliks, waardoor iedereen die via Sponsorkliks internetaankopen doet een klein percentage van de aankoopsom kosteloos  aan Toe to Heart doneert.  Sponsorkliks biedt overigens een steeds breder assortiment aan internetwinkels en –organisaties. Het blijft aan te bevelen mensen op deze optie ter ondersteuning van Toe to Heart te attenderen.

In 2016 is met Thomas afgesproken dat er actief gewerkt gaat worden aan het aanschrijven/aanspreken van mogelijke sponsors in India door Toe to Heart India. In 2019 heeft buurtwerk van Lalitha ertoe geleid, dat iemand uit de wijk een prachtige donatie heeft gedaan ten behoeve van Toe to Heart. Een uitzonderlijke gebeurtenis en wij zien dit als een hoopvol signaal voor de toekomst van ons Indiase project!

De TTH-website (www.toetoheart.org) voldoet prima aan onze verwachtingen. In verband met de inmiddels ingevoerde Algemene Verordening op Gegevensbescherming (AVG) heeft het bestuur aanpassingen van de website als gevolg van deze wet doorgevoerd. Daarnaast is Thomas af en toe actief op Facebook.

In 2019 heeft het bestuur van de stichting Toe to Heart Nederland viermaal vergaderd.

Daarnaast  bood de aanwezigheid van Thomas in Nederland in december 2018 en januari 2019 de mogelijkheid voor persoonlijk overleg tussen de besturen van TTH-India (Thomas van Berckel) en TTH-Nederland. Bea van Els, Renée van den Berg,  Astrid Groenewegen en Hannie van Haaren konden in januari in Utrecht aanwezig zijn. Het was een hartelijk samenzijn, waarbij eens even van persoon tot persoon gesproken kon worden over hoe de samenwerking verloopt (“goed”) en hoe de intenties voor de toekomst zijn (“doorgaan”).

 1. Toe to Heart-kinderen

Vrijwel alle kinderen hebben met goed gevolg hun schooljaar afgerond en zijn doorgegaan naar het volgende schooljaar.  De groep bestond bij aanvang van 2019 uit Monica, Sweety, Raj, Suman,  Thirtamalai, Vasundhara, Manasa, Sulókshona, Sandhya en Emmanuel. Twee van hen hebben in de zomer het Toe to Heart-project verlaten omdat ofwel PU2 was afgerond ofwel omdat niet voor alle vakken het diploma is behaald; deze laatste jongeman heeft met steun van Lalitha een leer-werkplek gezocht (en gevonden).

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zijn twee nieuwe kinderen toegetreden tot Toe to Heart: Santosh en Vishal.

 1. Financieel verslag

TTH verkeert eind 2019 in een gezonde financiële positie, mede dankzij de bijdragen van een kring aan vaste donateurs, van een aantal “kindgebonden” donateurs én vanwege een ruimhartige donatie vanuit de wijk waar The Dutch Roof is gevestigd. Het bestuur van Toe to Heart NL heeft in de loop van 2019 aan Thomas en Lalitha aangegeven, dat er in 2019 daarom financieel ruimte voor een nieuw te steunen kind bij Toe to Heart zou zijn. Hierboven is al te lezen geweest, dat een en ander heeft geresulteerd in deelname van twee nieuwe kinderen aan het project.

Om de continuïteit van opleiding en sociaal vangnet op de langere termijn te waarborgen, streeft TTH naar bestendigheid in de financiële ondersteuning. Wij weten ons verzekerd van een aantal donateurs en schenkingen, die deze bestendigheid voor een aantal kinderen garandeert.

Er zijn ook kinderen voor wie dit (nog) niet geldt, zodat een jaarlijkse aanvulling van nieuwe donateurs en/of incidentele giften welkom blijft. Het bestuur van Toe to Heart Nederland blijft de financiële positie nauwlettend in de gaten houden, en zal uiteraard beoordelen of aanvulling op financieel gebied al dan niet noodzakelijk is.

Voor het volledige financiële verslag van 2019 verwijzen wij graag naar de jaarrekening 2019 op onze website.

Bea van Els, voorzitter

20 februari 2020

Jaarverslag Stichting Toe to Heart Nederland 2018

 1. Doelstelling Toe to Heart Nederland

De stichting Toe to Heart Nederland is opgericht op 24 augustus 2006 te Amsterdam ter ondersteuning van Toe to Heart Trust Bangalore in India, die is opgericht op  8 augustus 2004.

Toe to Heart Nederland biedt kinderen, woonachtig in een achterstandswijk in Bangalore India, ondersteuning door hen te voorzien van het noodzakelijke sociale menselijke en fysieke kapitaal dat ieder mens nodig heeft.  Vanuit deze visie stelt Toe to Heart zich ten doel het schoolgeld met bijkomende kosten voor boeken, uniformen en naschoolse opvang te betalen uit een studiefonds. De dagelijkse naschoolse opvang en maatschappelijke begeleiding van de kinderen vindt plaats door de oprichters van Toe to Heart: Thomas en Lalitha van Berckel, in hun woonhuis.

 1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Toe to Heart Nederland bestaat in 2018 uit:

– Bea van Els, voorzitter
– Ans Heesterbeek, secretaris
– Astrid Groenewegen, penningmeester
– Hannie van Haaren , lid
– Renée van den Berg, lid

Bestuurslid  Hannie van Haaren heeft in januari 2018 Bangalore en “The Dutch Roof” tijdens een privéreis bezocht, nadat zij er in voorgaande jaren als vrijwilliger ondersteunend werk met de kinderen heeft verricht.  Het was voor haar een heel leuk weerzien met de kinderen van Toe to Heart, die haar “Auntie Hannie” noemen.

 1. Gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, India én bij Toe to Heart

Het jaar 2018 was voor Toe to Heart een jaar van consolidatie – geen grote, heftige wijzigingen.  In oktober heeft Toe to Heart in Bangalore en in Nederland stilgestaan bij het overlijden van Nanditha, twee jaar geleden. Thomas is voornemens voor Nandhita een gedenkteken op te richten in de vorm van een vlinder.

Gelukkig  heeft de “upgrade” van de wijk waar Thomas en Lalitha wonen, en waar dus ook the Dutch Roof van Toe to Heart gesitueerd is, dit jaar niet tot uitval van deelname van de kinderen van Toe to Heart geleid. Wel is de wekelijkse bezoekfrequentie  iets teruggelopen, maar dat viel te verwachten: sommige gezinnen zijn noodgedwongen verhuisd en dat brengt een langere reistijd naar huis met zich mee.

 1.    Activiteitenverslag

In 2018 is weer hard gewerkt om de kinderen de benodigde financiële steun en persoonlijke begeleiding te kunnen geven. Die persoonlijke begeleiding wordt waar mogelijk uiteraard ter plekke, in Bangalore, door Thomas en Lalitha geboden, daarnaast probeert het bestuur in Nederland af en toe “aandachtsignalen” aan de kinderen te geven: een persoonlijke kaart voor alle kinderen als het schooljaar afloopt, een klein cadeautje meegeven als Thomas vanuit Nederland weer terugreist naar zijn gezin en de Toe to Heart-kinderen, een kerstkaart vanuit Nederland, etc. Ook proberen we de kinderen te laten voelen dat er aan hen wordt gedacht door om tekeningen en verhaaltjes van hun hand te vragen.  Deze persoonlijke bijdragen van de kinderen vinden hun weg naar de kindgebonden donateurs en krijgen soms een plaatsje in de nieuwsbrieven.  Dit jaar hebben de kinderen divali-lichtjes gemaakt, die bestuurslid Hannie heeft kunnen meebrengen, en ook plakwerkjes en mooie enveloppen, die hun weg via-via naar Nederland hebben gevonden. Het is leuk om op deze manier de onderlinge contacten levendig te houden.

Er zijn dit jaar weer twee nieuwsbrieven uitgegaan; een in de zomer en een rond de kerstdagen.

Qua fondsenwerving zijn er onverminderd brieven geschreven en anderszins verzoeken uitgegaan, die soms resulteren in een bijdrage.

Ook zijn diverse activiteiten ontplooid, waaraan mensen die Toe to Heart een goed hart toedragen deelnamen, om zo een bedrag voor ons project te vergaren. Er was bijvoorbeeld een feest van een van de bestuursleden, dat een mooie bijdrage voor dit project gegenereerd heeft.

Toe to Heart is ook nog steeds (gratis) aangesloten bij de organisatie Sponsorkliks, waardoor iedereen die via internet aankopen doet een klein percentage van de aankoopsom kosteloos  aan Toe to Heart doneert.  Sponsorkliks biedt overigens een steeds breder assortiment aan internetwinkels en –organisaties; zo kwam ons ter ore dat het oversluiten van een zorgverzekering met jaarbetaling via Sponsorkliks óók sponsorgeld oplevert.

In 2016 is afgesproken dat er actief gewerkt gaat worden aan het aanschrijven van mogelijke sponsors in India door Toe to Heart India, en daarbij moet zeker de Nederlandse gemeenschap in Bangalore niet worden vergeten. Hier ligt een taak voor Thomas, die deze activiteiten zou moeten initiëren. Dat is echter een tijdrovende en moeizame opdracht, waarvoor Thomas, naast zijn steeds drukker wordende werkzaamheden, weinig tijd heeft.

De TTH-website (www.toetoheart.org) voldoet prima aan onze verwachtingen. In verband met de inmiddels ingevoerde Algemene Wet op Gegevensbescherming (AVG) heeft het bestuur aandacht voor aanpassingen van de website als gevolg van de bepalingen in deze wet. Daarnaast is Thomas af en toe actief op Facebook.

In 2018 heeft het bestuur van de stichting Toe to Heart Nederland vier maal vergaderd. In de periode december 2018-januari 2019 bezocht Thomas, mede vanwege zijn werkzaamheden, Nederland. Uiteraard heeft het bestuur van TTH NL die kans aangegrepen met Thomas van gedachten te wisselen; deze bespreking vond plaats op 4 januari 2019.

 1. Toe to Heart-kinderen

Alle kinderen hebben met goed gevolg hun schooljaar afgerond en zijn doorgegaan naar het volgende schooljaar.  De huidige groep (per 31-12-2018) bestaat uit Monica, Sweety, Raj, Suman,  Thirtamalai, Vasundhara, Manasa, Sulókshona, Sandhya en Emmanuel.

Twee van de bovengenoemde kinderen zullen naar verwachting komend jaar hun opleiding met goed gevolg afronden.

Voor wat betreft de jongelui, die de ondersteuning van Toe to Heart niet langer genieten, omdat ze hun opleiding hebben afgerond: met enige regelmaat is er met deze kinderen contact. De meesten werken, een enkeling werkt én volgt daarnaast een (avond)opleiding. Voor allemaal geldt: de basis voor een betere toekomst is gelegd; het is nu aan de kinderen zelf hier ten volle gebruik van te maken.  De inspanningen van Lalitha, Thomas, de Stichting Toe to Heart en de donateurs, en niet te vergeten van de kinderen zélf: iedereen heeft aan dit resultaat meegewerkt en kan tevreden terugkijken op zijn of haar bijdrage.

 1. Financieel verslag

TTH verkeert eind 2018 in een gezonde financiële positie, mede dankzij de bijdragen van een kring aan vaste donateurs en van een aantal “kindgebonden” donateurs. Het bestuur van Toe to Heart NL heeft aan Thomas en Lalitha aangegeven, dat er in 2019 financieel ruimte voor een nieuw te steunen kind bij Toe to Heart zou zijn.

Om de continuïteit van opleiding en sociaal vangnet op de langere termijn te waarborgen, streeft TTH naar bestendigheid in de financiële ondersteuning, en wij weten ons verzekerd van een aantal donateurs en schenkingen, die deze bestendigheid voor een aantal kinderen garandeert.

Uiteraard zijn er ook kinderen voor wie dit (nog) niet geldt, zodat een jaarlijkse aanvulling van nieuwe donateurs en/of incidentele giften noodzakelijk blijft.

Voor het volledige financiële verslag van 2018 verwijzen wij graag naar de jaarrekening 2018 op onze website.

Bea van Els, voorzitter
22 januari 2019