Jaarverslagen

Jaarverslag Stichting Toe to Heart Nederland 2018

  1. Doelstelling Toe to Heart Nederland

De stichting Toe to Heart Nederland is opgericht op 24 augustus 2006 te Amsterdam ter ondersteuning van Toe to Heart Trust Bangalore in India, die is opgericht op  8 augustus 2004.

Toe to Heart Nederland biedt kinderen, woonachtig in een achterstandswijk in Bangalore India, ondersteuning door hen te voorzien van het noodzakelijke sociale menselijke en fysieke kapitaal dat ieder mens nodig heeft.  Vanuit deze visie stelt Toe to Heart zich ten doel het schoolgeld met bijkomende kosten voor boeken, uniformen en naschoolse opvang te betalen uit een studiefonds. De dagelijkse naschoolse opvang en maatschappelijke begeleiding van de kinderen vindt plaats door de oprichters van Toe to Heart: Thomas en Lalitha van Berckel, in hun woonhuis.

  1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Toe to Heart Nederland bestaat in 2018 uit:

– Bea van Els, voorzitter
– Ans Heesterbeek, secretaris
– Astrid Groenewegen, penningmeester
– Hannie van Haaren , lid
– Renée van den Berg, lid

Bestuurslid  Hannie van Haaren heeft in januari 2018 Bangalore en “The Dutch Roof” tijdens een privéreis bezocht, nadat zij er in voorgaande jaren als vrijwilliger ondersteunend werk met de kinderen heeft verricht.  Het was voor haar een heel leuk weerzien met de kinderen van Toe to Heart, die haar “Auntie Hannie” noemen.

  1. Gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, India én bij Toe to Heart

Het jaar 2018 was voor Toe to Heart een jaar van consolidatie – geen grote, heftige wijzigingen.  In oktober heeft Toe to Heart in Bangalore en in Nederland stilgestaan bij het overlijden van Nanditha, twee jaar geleden. Thomas is voornemens voor Nandhita een gedenkteken op te richten in de vorm van een vlinder.

Gelukkig  heeft de “upgrade” van de wijk waar Thomas en Lalitha wonen, en waar dus ook the Dutch Roof van Toe to Heart gesitueerd is, dit jaar niet tot uitval van deelname van de kinderen van Toe to Heart geleid. Wel is de wekelijkse bezoekfrequentie  iets teruggelopen, maar dat viel te verwachten: sommige gezinnen zijn noodgedwongen verhuisd en dat brengt een langere reistijd naar huis met zich mee.

  1.    Activiteitenverslag

In 2018 is weer hard gewerkt om de kinderen de benodigde financiële steun en persoonlijke begeleiding te kunnen geven. Die persoonlijke begeleiding wordt waar mogelijk uiteraard ter plekke, in Bangalore, door Thomas en Lalitha geboden, daarnaast probeert het bestuur in Nederland af en toe “aandachtsignalen” aan de kinderen te geven: een persoonlijke kaart voor alle kinderen als het schooljaar afloopt, een klein cadeautje meegeven als Thomas vanuit Nederland weer terugreist naar zijn gezin en de Toe to Heart-kinderen, een kerstkaart vanuit Nederland, etc. Ook proberen we de kinderen te laten voelen dat er aan hen wordt gedacht door om tekeningen en verhaaltjes van hun hand te vragen.  Deze persoonlijke bijdragen van de kinderen vinden hun weg naar de kindgebonden donateurs en krijgen soms een plaatsje in de nieuwsbrieven.  Dit jaar hebben de kinderen divali-lichtjes gemaakt, die bestuurslid Hannie heeft kunnen meebrengen, en ook plakwerkjes en mooie enveloppen, die hun weg via-via naar Nederland hebben gevonden. Het is leuk om op deze manier de onderlinge contacten levendig te houden.

Er zijn dit jaar weer twee nieuwsbrieven uitgegaan; een in de zomer en een rond de kerstdagen.

Qua fondsenwerving zijn er onverminderd brieven geschreven en anderszins verzoeken uitgegaan, die soms resulteren in een bijdrage.

Ook zijn diverse activiteiten ontplooid, waaraan mensen die Toe to Heart een goed hart toedragen deelnamen, om zo een bedrag voor ons project te vergaren. Er was bijvoorbeeld een feest van een van de bestuursleden, dat een mooie bijdrage voor dit project gegenereerd heeft.

Toe to Heart is ook nog steeds (gratis) aangesloten bij de organisatie Sponsorkliks, waardoor iedereen die via internet aankopen doet een klein percentage van de aankoopsom kosteloos  aan Toe to Heart doneert.  Sponsorkliks biedt overigens een steeds breder assortiment aan internetwinkels en –organisaties; zo kwam ons ter ore dat het oversluiten van een zorgverzekering met jaarbetaling via Sponsorkliks óók sponsorgeld oplevert.

In 2016 is afgesproken dat er actief gewerkt gaat worden aan het aanschrijven van mogelijke sponsors in India door Toe to Heart India, en daarbij moet zeker de Nederlandse gemeenschap in Bangalore niet worden vergeten. Hier ligt een taak voor Thomas, die deze activiteiten zou moeten initiëren. Dat is echter een tijdrovende en moeizame opdracht, waarvoor Thomas, naast zijn steeds drukker wordende werkzaamheden, weinig tijd heeft.

De TTH-website (www.toetoheart.org) voldoet prima aan onze verwachtingen. In verband met de inmiddels ingevoerde Algemene Wet op Gegevensbescherming (AVG) heeft het bestuur aandacht voor aanpassingen van de website als gevolg van de bepalingen in deze wet. Daarnaast is Thomas af en toe actief op Facebook.

In 2018 heeft het bestuur van de stichting Toe to Heart Nederland vier maal vergaderd. In de periode december 2018-januari 2019 bezocht Thomas, mede vanwege zijn werkzaamheden, Nederland. Uiteraard heeft het bestuur van TTH NL die kans aangegrepen met Thomas van gedachten te wisselen; deze bespreking vond plaats op 4 januari 2019.

  1. Toe to Heart-kinderen

Alle kinderen hebben met goed gevolg hun schooljaar afgerond en zijn doorgegaan naar het volgende schooljaar.  De huidige groep (per 31-12-2018) bestaat uit Monica, Sweety, Raj, Suman,  Thirtamalai, Vasundhara, Manasa, Sulókshona, Sandhya en Emmanuel.

Twee van de bovengenoemde kinderen zullen naar verwachting komend jaar hun opleiding met goed gevolg afronden.

Voor wat betreft de jongelui, die de ondersteuning van Toe to Heart niet langer genieten, omdat ze hun opleiding hebben afgerond: met enige regelmaat is er met deze kinderen contact. De meesten werken, een enkeling werkt én volgt daarnaast een (avond)opleiding. Voor allemaal geldt: de basis voor een betere toekomst is gelegd; het is nu aan de kinderen zelf hier ten volle gebruik van te maken.  De inspanningen van Lalitha, Thomas, de Stichting Toe to Heart en de donateurs, en niet te vergeten van de kinderen zélf: iedereen heeft aan dit resultaat meegewerkt en kan tevreden terugkijken op zijn of haar bijdrage.

  1. Financieel verslag

TTH verkeert eind 2018 in een gezonde financiële positie, mede dankzij de bijdragen van een kring aan vaste donateurs en van een aantal “kindgebonden” donateurs. Het bestuur van Toe to Heart NL heeft aan Thomas en Lalitha aangegeven, dat er in 2019 financieel ruimte voor een nieuw te steunen kind bij Toe to Heart zou zijn.

Om de continuïteit van opleiding en sociaal vangnet op de langere termijn te waarborgen, streeft TTH naar bestendigheid in de financiële ondersteuning, en wij weten ons verzekerd van een aantal donateurs en schenkingen, die deze bestendigheid voor een aantal kinderen garandeert.

Uiteraard zijn er ook kinderen voor wie dit (nog) niet geldt, zodat een jaarlijkse aanvulling van nieuwe donateurs en/of incidentele giften noodzakelijk blijft.

Voor het volledige financiële verslag van 2018 verwijzen wij graag naar de jaarrekening 2018 op onze website.

Bea van Els, voorzitter
22 januari 2019

PLAATJE BOEK JAARVERSLAG 2014