Jaarverslagen

Jaarverslag Stichting Toe to Heart Nederland 2017

 

  1. Doelstelling Toe to Heart Nederland

De stichting Toe to Heart Nederland is opgericht op 24 augustus 2006 te Amsterdam ter ondersteuning van Toe to Heart Trust Bangalore in India, die is opgericht op  8 augustus 2004.

Toe to Heart Nederland biedt kinderen, woonachtig in een achterstandswijk in Bangalore India, ondersteuning door hen te voorzien van het noodzakelijke sociale menselijke en fysieke kapitaal dat ieder mens nodig heeft.  Vanuit deze visie stelt Toe to Heart zich ten doel het schoolgeld met bijkomende kosten voor boeken, uniformen en naschoolse opvang te betalen uit een studiefonds. De dagelijkse naschoolse opvang en maatschappelijke begeleiding van de kinderen vindt plaats door de oprichters van Toe to Heart: Thomas en Lalitha van Berckel, in hun woonhuis.

  1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Toe to Heart Nederland bestaat in 2017 uit:

–      Bea van Els, voorzitter

–      Ans Heesterbeek, secretaris

–      Astrid Groenewegen, penningmeester

–      Hannie van Haaren , lid

–      Renée van den Berg, lid

Bestuurslid  Hannie van Haaren heeft in januari 2016 Bangalore en “The Dutch Roof” bezocht, nadat zij er in voorgaande jaren als vrijwilliger ondersteunend werk met de kinderen heeft verricht.  Het was voor haar een heel leuk weerzien met de kinderen van Toe to Heart. In januari 2018 was Hannie weer voor een privéreis in India en heeft ze  de kinderen van Toe to Heart opnieuw opgezocht!

  1. Gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, India én bij Toe to Heart

Het jaar 2017 eiste wederom zijn tol bij de Familie van Berckel: moeder Mieke van Berckel is op 10 oktober 2017 overleden. Gelukkig was Thomas in september nog in de gelegenheid bij haar op bezoek te gaan.

In november heeft Toe to Heart in Bangalore en in Nederland stilgestaan bij het overlijden van Nanditha, een jaar geleden.

In Bangalore veranderen de leefomstandigheden: de wijk waar Thomas en Lalitha wonen  maakt  een “upgrade” door. Dit heeft helaas ook een negatief effect op de aangrenzende (minder welvarende) woonwijk van de kinderen: de prijzen stijgen er. De ouders hebben moeite om er te kunnen blijven wonen, hetgeen soms resulteert in een verhuizing en daarmee gepaard gaande langere reistijden (per bus) voor de kinderen. Dit is geen ideale situatie; met name het alleen reizen van de meisjes dient vermeden te worden. Dit is de reden dat, hoewel Toe to Heart zich met name richt op het ondersteunen van de (minder kansrijke) meisjes, in sommige gevallen een broertje bij Toe to Heart wordt betrokken, dit om het alleen reizen te voorkomen.

Onze leefomgeving is overal en altijd aan verandering onderhevig, en Thomas en Lalitha proberen nieuwe uitdagingen zo goed mogelijk het hoofd te bieden door hun aanpak te flexibiliseren.

 

  1.    Activiteitenverslag

Ook in 2017 is er weer hard gewerkt om de kinderen de benodigde financiële steun en persoonlijke begeleiding te kunnen geven. Die persoonlijke begeleiding wordt waar mogelijk uiteraard ter plekke, in Bangalore, door Thomas en Lalitha geboden, daarnaast probeert het bestuur in Nederland af en toe “aandachtsignalen” aan de kinderen te geven: een persoonlijke kaart voor alle kinderen als het schooljaar afloopt, een klein cadeautje meegeven als Thomas weer terugreist naar zijn gezin en de Toe to Heart-kinderen, een kerstkaart vanuit Nederland, etc. Ook proberen we de kinderen te laten voelen dat er aan hen wordt gedacht door om tekeningen en verhaaltjes van hun hand te vragen.  Deze persoonlijke bijdragen van de kinderen vinden hun weg naar de kindgebonden donateurs en krijgen soms een plaatsje in de nieuwsbrieven.

Er zijn dit jaar weer twee nieuwsbrieven uitgegaan; een in de zomer en een rond de kerstdagen. Daarnaast verscheen er een extra nieuwsbrief in augustus om de sponsorfietstocht onder de aandacht te brengen.

Qua fondsenwerving zijn er onverminderd brieven geschreven en anderszins verzoeken uitgegaan, die soms resulteren in een bijdrage, bijvoorbeeld van een goededoelenstichting die ons al eerder financieel steunde.

Ook zijn diverse activiteiten ontplooid, waaraan mensen die Toe to Heart een goed hart toedragen deelnamen, om zo een bedrag voor ons project te vergaren. Zo was er in de zomer een linedance-les, in september een sponsorfietstocht (waaraan ook Thomas vanwege zijn toevallige verblijf in Nederland kon meedoen) en in december een bridgedrive.  Leuke activiteiten, die nog geld in het laatje brengen ook!

Toe to Heart is ook nog steeds (kosteloos) aangesloten bij de organisatie Sponsorkliks, waardoor iedereen die via internet aankopen doet een klein percentage van de aankoopsom kosteloos  aan Toe to Heart doneert.  Sponsorkliks biedt overigens een steeds breder assortiment aan internetwinkels en –organisaties; zo kwam ons ter ore dat het oversluiten van een zorgverzekering met jaarbetaling óók sponsorgeld via Sponsorkliks oplevert.

In 2016 is afgesproken dat er actiever gewerkt gaat worden aan het aanschrijven van mogelijke sponsors in India door Toe to Heart India, en daarbij moet zeker de Nederlandse gemeenschap in Bangalore niet worden vergeten. Hier ligt een taak voor Thomas, die deze activiteiten zou moeten initiëren. Dit blijft het streven.

Vanuit die Nederlandse gemeenschap heeft een Nederlandse vrijwilliger in de loop van 2017 op het “Dutch Roof” goed werk verricht; jammer genoeg is hieraan een eind gekomen in verband met diens vertrek uit India.

De TTH-website (www.toetoheart.org) voldoet prima aan onze verwachtingen, en daarnaast is Thomas af en toe actief op Facebook.

In 2017 heeft het bestuur van de stichting Toe to Heart Nederland vijf maal vergaderd.

Daarnaast  bood de aanwezigheid van Thomas in Nederland in september 2017 de mogelijkheid voor persoonlijk overleg tussen de besturen van TTH-India (Thomas van Berckel) en TTH-Nederland (Bea van Els, Renée van den Berg en Astrid Groenewegen waren daarbij aanwezig).

 

  1. Toe to Heart-kinderen

Alle kinderen hebben met goed gevolg hun schooljaar afgerond en zijn doorgegaan naar het volgende schooljaar.  De huidige groep (per 31-12-2017) bestaat uit Monica, Sweety, Raj, Suman,  Thirtamalai, Vasundhara, Manasa, Sulókshona, Sandhya en Emmanuel.

Als de financiële situatie dit toelaat, zullen meer kinderen aan het project kunnen gaan deelnemen.

Voor wat betreft de jongelui, die de ondersteuning van Toe to Heart niet langer genieten, omdat ze hun opleiding hebben afgerond: met enige regelmaat is er met deze kinderen contact. De meesten werken, een enkeling werkt én volgt daarnaast een (avond)opleiding. Voor allemaal geldt: de basis voor een betere toekomst is gelegd; het is nu aan de kinderen zelf hier ten volle gebruik van te maken.  De inspanningen van Lalitha, Thomas, de Stichting Toe to Heart en de donateurs, en niet te vergeten van de kinderen zélf: iedereen heeft aan dit resultaat meegewerkt en kan tevreden terugkijken op zijn of haar bijdrage.

  1. Financieel verslag

TTH verkeert eind 2017 in een gezonde financiële positie, mede dankzij de bijdragen van een kring aan vaste donateurs en van een aantal “kindgebonden” donateurs.

Om de continuïteit van opleiding en sociaal vangnet zoveel mogelijk te waarborgen, streeft TTH naar bestendigheid in de financiële ondersteuning, en wij weten ons verzekerd van een aantal donateurs en schenkingen, die deze bestendigheid voor een aantal kinderen garandeert.

Uiteraard zijn er ook kinderen voor wie dit (nog) niet geldt, zodat een jaarlijkse aanvulling van nieuwe donateurs en/of incidentele giften noodzakelijk blijft.

 

Voor het volledige financiële verslag van 2017 verwijzen wij graag naar de jaarrekening 2017 op onze website.

 

Bea van Els, voorzitter
18 februari 2018

 

PLAATJE BOEK JAARVERSLAG 2014